سفارش تبلیغ
صبا

اسمس بارون

صفحه خانگی پارسی یار درباره

دیدار

بگذار که در حسرت دیدار بمیرم/دشوار بود مردن روی تو ندیدن/بگذار به دلخواه تو دشوار بمیرم/تابوده ام ای دوست وفادار توبودم/بگدار بدان گونه وفادار بمیرم!!!!!!!!!!!!!!!